News: FavCase zmierza w kierunku ECO-friendly! 💚🎉

Wartość Projektu i wartość dofinansowania
1. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 280 060,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100).
2. Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 280 060,00 zł
(słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100).
3. Instytucja Pośrednicząca przyznaje Beneficjentowi dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 280 060,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt złotych 00/100), co stanowi 100,00% kwoty kosztów kwalifikowalnych określonych w ust. 2, w tym:
1)216 060,00 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy sześćdziesiąt złotych) z tytułu sporządzenia studium wykonalności7 8 ;
2)64 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100)
z tytułu kosztów przygotowania wniosku o Eurogrant, innych niż studium wykonalności.